Πρότυπα, αποκλειστικά σχέδια από πεπειραμένο Αρχιτέκτονα Σύμβουλο

προσαρμοσμένα στην ειδική τεχνική και την αισθητική του Ελληνικού χώρου

Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκατασκευής

Αδεια Δόμησης

Η άδεια δόμησης για την κατασκευή των κατοικιών Eurocasa εκδίδεται στο όνομα και με δαπάνη του αγοραστή/ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Ο τελευταίος έχει, σύμφωνα με το Νόμο, την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των υποβαλλομένων στοιχείων αλλά και για την τήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν και εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο οικόπεδό του.

Βάση Έδρασης Της Κατοικίας

Η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάνω στην οποία πρόκειται να εδραστεί η κατοικία Eurocasa, με την κατάλληλη βάσει της εγκεκριμένης στατικής μελέτης θεμελίωσή της, κατασκευάζεται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη/αγοραστή. Οι ακριβείς διαστάσεις της βάσης παρέχονται από τα συμβατικά σχέδια της κατοικίας που παραδίδει η Eurocasa στον αγοραστή για την έκδοση της άδειας.
Η πάνω επιφάνεια της πλάκας έδρασης οφείλει να είναι απόλυτα επίπεδη και οριζοντιωμένη, ενώ η ποιότητα του σκυροδέματος όπως και οι οπλισμοί οφείλουν να επιτρέπουν την ασφαλή αγκύρωση, σύμφωνα και με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, των προκατασκευασμένων ξυλίνων πλαισίων της κατοικίας,.
Ο ιδιοκτήτης/αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς τήρησης, κατά την κατασκευή της βάσης, των διαστάσεων και λοιπών τεχνικών σημειώσεων των συμβατικών σχεδίων της κατοικίας, ώστε να μη προκύψει ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της προκατασκευής (λ.χ. πετάσματα τοίχων). Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης/αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος των αναγκαίων τροποποιήσεων των στοιχείων οι οποίες θα προκύψουν από τη λανθασμένη εφαρμογή των σχεδίων.
Για την αντιμετώπιση των αναγκαίων διαφορών στάθμης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ισογείου της κατοικίας ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή απορροή των νερών με κατάλληλες κλίσεις δαπέδων βεραντών, προστίθεται εσωτερικώς στρώση ελαφρομπετόν καταλλήλου πάχους (περίπου 10 εκατοστών), η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη/αγοραστή καθ όσον αυτή αποτελεί ουσιαστικό συμπληρωματικό στοιχείο της πλακός έδρασης.
Τα παραπάνω ισχύουν προφανώς και στην περίπτωση που τυχόν προβλέπεται και υπόγειος χώρος κάτω από την κατοικία.

Περιγραφή Των Στοιχείων Της Κατασκευής

Α.1 Εξωτερικοί τοίχοι (περιλαμβάνονται και αυτοί των εξωστών).
Αποτελούνται από προκατασκευασμένα, βάσει ειδικών σχεδίων ιδιοκτησίας της Eurocasa στοιχεία πλαισίων, που μεταφέρονται και συντίθενται μεταξύ τους επί τόπου. Τα πλαίσια κατασκευάζονται από Σουηδική ξυλεία διατομής βάθους 10 εκατοστών και πλάτους 5 εκατοστών (100×50 mm) ή, σε ειδικές περιπτώσεις, (150 x 50 mm). Τα κατακόρυφα στοιχεία των πλαισίων είναι απαραιτήτως μονοκόμματα, έχουν μέγιστες μεταξύ τους αξονικές αποστάσεις 55-60 εκ. και συνδέονται μεταξύ τους με τραβέρσες της ίδιας διατομής (100Χ50 mm) χιλιοστών ή αντιστοιχα (150×50 mm), στις ίδιες όπως και παραπάνω μεταξύ τους αποστάσεις. Η διάταξη αυτή των σκελετών των πλαισίων διακόπτεται προφανώς στις θέσεις των προβλεπομένων από τη μελέτη κουφωμάτων, πάντοτε με τις αναγκαίες από τη στατική και αντισεισμική μελέτη ενισχύσεις με πρόσθετα στοιχεία ξυλείας. Όλα τα πλαίσια στερεώνονται στην πλάκα έδρασης (βλ. άρθρο Β) με τη παρεμβολή κατάλληλα οριζοντιωμένου ξύλινου στρωτήρα της ίδιας πάντοτε διατομής. Η στερέωση γίνεται με στριφώνια καταλλήλων διαστάσεων που τοποθετούνται στην πλάκα έδρασης με κατάλληλα μεταλλικά βύσματα Upat, με τρόπο που αποκλείει κάθε μετακίνησή τους από απρόβλεπτες ενέργειες όπως οι σεισμοί. Αντίστοιχες προϋποθέσεις τηρούνται και για την οριζόντια σύνδεση των προκατασκευασμένων ξυλίνων πλαισίων μεταξύ τους (καρόβιδες και στρυφώνια ανά 50cm), εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό την επιβεβλημένη ακαμψία της όλης κατασκευής του φέροντος σκελετού.
Τα τοποθετημένα κατά τα παραπάνω κατακόρυφα στοιχεία πλαισίων τοίχων συνδέονται πρόσθετα μεταξύ τους στο πάνω μέρος με στρωτήρα της ίδιας διατομής (100Χ50 mm), ο οποίος θα δεχθεί τα τυχόν πρόσθετα πλαίσια τριγωνικού ή άλλου σχήματος που συμπληρώνουν τα τοιχώματα, προσαρμοσμένα στις κλίσεις των στεγών. Τα πρόσθετα αυτά πλαίσια κατασκευάζονται και στερεώνονται με τον ίδιο όπως και για τα προηγούμενα τρόπο. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ενισχύονται με σιδερένιες λάμες τοποθετημένες διαγώνια του σκελετού για επιπλέον αντισεισμική ενίσχυση. Τα κενά των φατνωμάτων που δημιουργούνται ανάμεσα στα κατακόρυφα και οριζόντια ξύλινα στοιχεία των πλαισίων του σκελετού της κατοικίας (εκτός βέβαια από τα ανοίγματα κουφωμάτων) συμπληρώνονται με μονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης του ίδιου με τα πλαίσια πάχους (10 εκ.), ή πετροβάμβακος, κομμένες στις ακριβείς διαστάσεις ώστε να μην αφήνουν ουσιαστικά κενά (βλ. και παρακάτω κεφ. για τη Θερμική Μόνωση).
Οι εξωτερικοί τοίχοι της κατοικίας, μετά την κατά τα παραπάνω πλήρωση των διακένων των φατνωμάτων, καλύπτονται πλήρως (πλήν φυσικά των κενών των κουφωμάτων) εξωτερικά και εσωτερικά με φύλλα Heraklith πάχους 2,5 εκ.
Μετά την εγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών υποδοχής των καλωδίων του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και των αγωγών του υδραυλικού δικτύου, οι εξωτερικοί τοίχοι της κατοικίας καλύπτονται πλήρως, και από τις δύο τους όψεις, με φύλλα γαλβανισμένου συρματίνου πλέγματος με τις κατάλληλες επικαλύψεις, για την σωστή πρόσφυση του υποστρώματος των επιχρισμάτων. Το σύμφωνα με τα παραπάνω συνολικό τελικό πάχος των εξωτερικών τοίχων της κατοικίας Eurocasa είναι 22-23 εκατοστά.

Α.2 Εσωτερικά χωρίσματα
Τα προκατασκευασμένα πλαίσια των εσωτερικών χωρισμάτων της κατοικίας κατασκευάζονται από την ίδια ποιότητα ξυλείας, της ίδιας διατομής και με τον ίδιον όπως και οι εξωτερικοί τοίχοι τρόπο. Στηρίζονται επίσης στους στρωτήρες και την πλάκα δαπέδου με τον ίδιο τρόπο, ενώ καλύπτουν όλο το οφέλιμο υψος των εσωτερικών χώρων, μέχρι δηλαδή τη συνάντηση τους με τα στοιχεία της στέγης (ή του πατώματος, κατά περίπτωση)
Τα διάκενα των σκελετών των εσωτερικών χωρισμάτων συμπληρώνονται και αυτά με φύλλα πετροβάμβακα του ίδιου με τα πλαίσια πάχους για καλύτερη ηχομόνωση, ενώ καλύπτονται και αυτά με φύλλα Heraklith 2,5 εκ.
Μετά την τοποθέτηση των δικτύων ηλεκτρικών και υδραυλικών, οι εσωτερικοί τοίχοι καλύπτονται με φύλλα γαλβανισμένου συρματίνου πλέγματος για την υποδοχή της τσιμεντοκονίας και των εσωτερικών επιχρισμάτων.
Το συνολικό σύμφωνα με τα παραπάνω τελικό πάχος των εσωτερικών χωρισμάτων είναι περίπου 20 εκατοστά.

Α.3 Στέγες
– Ο φέρων ξύλινος σκελετός των στεγών αποτελείται από δοκάρια των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση διατομών και στην πυκνότητα που καθορίζονται από τη στατική μελέτη της κατοικίας. Στις μονοκλινείς στέγες τα φέροντα δοκάρια στηρίζονται στους αντίστοιχους εξωτερικούς και ενδιάμεσα τους εσωτερικούς (εφόσον υπάρχουν σε αυτό το σημείο) τοίχους. – – Στις δικλινείς στέγες και εφόσον στην κορυφή δεν υπάρχει τυχόν εσωτερικος τοίχος, στηρίζονται σε ξύλινο δοκάρι (κορφιάς) της διατομής που επιβάλλει η στατική μελέτη. Οπου από τη μελέτη προβλέπονται μεγάλες διατομές χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μονοκόματα δοκάρια σύνθετης, συγκολλητής ξυλείας (λ.χ. της εταιρείας ΑΒΕΞ ή άλλης αντίστοιχης ποιότητας). Διευκρινίζεται ότι η σύνθετη ξυλεία υπερτερεί κατά 40% σε αντοχή από την ολόσωμη ξυλεία.
– Στην απόλυτα επίπεδη επιφάνεια που ορίζεται από τις πάνω πλευρές των δοκαριών της στέγης τοποθετείται καρφωτό ξύλινο πέτσωμα «ραμποτέ» , από λωρίδες πλάτους 9 εκ. και πάχους 12-13 χιλιοστών που παραμένει εμφανές από την κάτω, εσωτερική πλευρά του χώρου.
– Σε ολόκληρη την πάνω επιφάνεια του πετσώματος στρώνονται και στερεώνονται φύλλα astro foil πάχους 6mm (του οποίου η μονωτική ικανότητα αντιστοιχεί σε 12cm πετροβάμβακα), με μεταξύ τους ελάχιστες επικαλύψεις κατά 10 εκατοστά. Πάνω απο τη στρώση astro foil καρφώνονται, στις θέσεις των δοκαριών της στέγης και σε αποστάσεις περίπου 33 cm, οριζόντιοι ξύλινοι πήχεις (50Χ50) mm για την υποδοχή και στερέωση σε αυτούς των κεραμιδιών.
– Στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στους πήχεις τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm και, στη συνέχεια, όλη η επιφάνεια καλύπτεται με θερμομονωτική μεμβράνη αλουμινίου Radiant Barrier.
Με τον παραπάνω σύνθετο τρόπο επιτυγχάνεται τριπλή μόνωση της οροφής της κατοικίας. Οι στέγες καλύπτονται πλήρως με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ή άλλου τύπου, επιλογής του πελάτη από το δειγματολόγιο της Εurocasa. Ο ίδιος ακριβώς τρόπος κατασκευής ισχύει αντίστοιχα και για την κάλυψη των εξωτερικών στεγασμένων εξωστών που προβλέπονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της κατοικίας Eurocasa.

Η ποιότητα και τα πάχη της χρησιμοποιούμενου μονωτικού υλικού πλήρωσης των διακένων των τοιχωμάτων ή κάλυψης των επιφανειών των εξωτερικών τοίχων και των στεγών, όπως περιγράφονται πιο πάνω, καθορίζοναι, πέραν από τις επιταγές της εγκεκριμένης μελέτης θερμικής μόνωσης της κατοικίας, σε τρόπον ώστε η θερμική μόνωση που εξασφαλίζεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

– Ολες οι ορατές επιφάνειες των τοιχων των κατοικιών Εurocasa επιχρίονται, εξωτερικά και εσωτερικά, σε τρεις διαδοχικές στρώσεις (πεταχτό, λάσπωμα και μαρμαροκονία) με μεγάλη περιεκτικότητα σε τσιμέντο. Το συνολικό πάχος των στρώσεων επιχρίσματος είναι 2-2,5 εκατοστά.
– Τα εξωτερικά επιχρίσματα είναι του τύπου πεταχτό «χωριάτικο» ή μαρμαροκονία, με λεία περιθώρια γύρω από τα ανοίγματα των κουφωμάτων, ενώ όλα τα εσωτερικά επιχρίσματα ειναι τριπτά μαρμαροκονία.
– Η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαιωμα της τροποποίησης του τρόπου κατασκευής των επιχρισμάτων, μερικώς ή ολικώς, εφόσον προκριθεί νεώτερη, αποτελεσματικότερη μέθοδος, τεχνικώς άρτια και παραδεκτή, που θα παρέχει τα ίδια τουλάχιστον ή και καλύτερα αποτελέσματα από την άποψη της αντοχής και της μόνωσης.

Ελεύθερο σχέδιο κατασκευής

Οι τεχνικές προδιαγραφές που προηγούνται αναφέρονται και σε οποιοδήποτε ελεύθερο σχέδιο που επιθυμεί ο αγοραστής σύμφωνα με τις ανάγκες του.